>Back

Shanghai Peninsula Hotel, China


Shanghai Peninsula Hotel, China

- Floating Floor System